Ochrana osobných údajov


Informačná povinnosť

Vaše osobné údaje spracovávam v rámci plnenia povinností zo Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a môjho podnikania a ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej spracovávam osobné údaje, ktoré sa jej týkajú fyzických osôb podľa nasledovnej tabuľky v rozsahu:

 1. Pre fakturáciu za služby: Meno a Priezvisko a adresa trvalého pobytu.
 2. Pre uplatnenie bonusu (počítačovej pomoci) po vzdelávaní: Meno a Priezvisko a telefónne číslo, alebo mailová adresa, alebo IP adresa.

 

P. č.

Účel spracovávania

Spracovateľská činnosť

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcu

1.1

plnenie daňových povinností SZČO

Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení jeho noviel

10 rokov

daňový úrad

1.2

spracovanie účtovných dokladov SZČO

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení jeho noviel,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho noviel,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení jeho noviel

10 rokov

daňový úrad

2.1

poskytnutie počítačovej pomoci zákazníkovi – uplatnenie bonusu

evidencia osobných údajov, ktoré poskytol zákazník pre uplatnenie bonusu – počítačovej podpory po vzdelávaní

1 mesiac po uplatnení počítačovej pomoci zákazníkovi

Mgr. Klára Lukáčová

poradca – Iba.Vy

 

Vaše osobné údaje spracovávam v rámci plnenia povinností podnikania. Pri spracovávaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a jej platnom znení po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovávania.
 2. Prístup k Vašim osobným údajom bude mať výlučne osoba , ktorá Vám vystavila faktúru za službu (v zmysle platného živnostenského podnikania), o ktorú ste požiadali a budú archivované podľa vyššie uvedeného účelu spracovania.
 3. Vaše osobné údaje budú vymazané (skartované) hneď, ako to bude možné t.j. podľa vyššie uvedenej lehoty na výmaz osobných údajov.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje budú spracovávané na základe vyššie uvedených osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracovávania.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aké máte práva?

 1. Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracovávam na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas odvolať v súlade s vyššie uvedenou lehotou na výmaz osobných údajov.
 2. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese: info@ibavy.sk, alebo klara.lukacova@ibavy.sk, písomne: Tabaková ul. 2301/22, 934 01 Levice, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne: prevádzkareň nám. E.M. Šoltésovej 2, 934 01 Levice, 1. poschodie.
 3. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás mám k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používam.
 4. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 5. Právo na opravu - prijímam primerané opatrenia, aby som zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás mám k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujem sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte ma požiadať, aby som tieto informácie upravila, aktualizovala, alebo doplnila.
 6. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo ma požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríkladv prípade, ak osobné údaje, ktoré som o Vás získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovávania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžem mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudem môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 7. Právo na obmedzenie spracovávania - za určitých okolností ste oprávnený ma požiadať, aby som prestala používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás mám, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujem využívať.
 8. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo ma požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste mi poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré som od Vás získala na základe súhlasu.
 9. Právo namietať - máte právo namietať voči spracovávaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
 10. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávam nespravodlivo, alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Mgr. Klára Lukáčová – poradca – Iba.Vy
Tabaková ul. 2301/ 22, 934 01 Levice
prevádzkareň: Nám. E. M. Šoltésovej 2, 934 01 Levice
telefónny kontakt:0948 375 001, mail: info@ibavy.sk, web: www.ibavy.sk