Poradenstvo - Firma


Máte otázky a potrebujete odpovede?

  • Vaša firma zmenila poslanie? 
  • Potrebujete zmeniť organizačnú štruktúru firmy, vypracovať nový organizačný poriadok, systemizáciu pracovných miest?
  • Zostavujete ciele vášho útvaru, ktoré musia byť jednoznačné a merateľné?
  • Potrebujete nastaviť procesy riadenia? 
  • Potrebujete zrevidovať internú dokumentáciu pre personálny manažment?
  • Potrebujete prehodnotiť Politiky riadenia ľudských zdrojov, riadenie ľudských zdrojov, aby boli v súlade s víziou, poslaním, cieľmi firmy?
  • Potrebujete vykonať revíziu plánov a programov rozvoja ľudských zdrojov, vypracovať Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov?

Pokiaľ Ste si na tieto otázky odpovedali „áno“, tak ma kontaktujte. Preberieme si Váš problém, nájdeme spolu riešenia.

Potrebujete mať spracovanú agendu tak, aby bola v súlade s víziou, poslaním, cieľmi firmy?


Prekonzultujeme, poradíme sa a spolu vypracujeme:

 • Organizačnú štruktúru.
 • Organizačný poriadok.
 • Nastavenie procesov.
 • Internú dokumentáciu: riadiacu, procesnú, pracovnú.
 • Systemizáciu pracovných miest, popisy pracovných miest, kompetenčný model, funkčné miesta, kvalifikačné predpoklady, poverenia na výkon práce, spôsobilosť na výkon práce, KPI, hodnotiace pohovory, benefity a pod.
 • Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov (plánovanie mäkkých a tvrdých zručností), ročný plán vzdelávacích potrieb v súlade s hodnotiacimi pohovormi, plánom nástupníctva a pod.
 • Ostatnú súvisiacu problematiku.