Materská dovolenka, rodičovská dovolenka, materské? (2)

 

V minulom blogu o materskej a rodičovskej a materskom som Vám odporučila, aby ste si osvojili pojmy: stará sa o dieťa, riadne sa stará o dieťa, starostlivosť o dieťa. Tak, ako to je s tou starostlivosťou a staraním sa o dieťa (obdobie: materská a rodičovská dovolenka)? Myslím, že rodičom tieto informácie nebudú na škodu.

 

Podľa Oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa (Oznámenie č. 104/1991 Zb. v znení jeho noviel) je dohodnuté:

 • v Článku 6:
 1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú v najvyššej možnej miere zachovanie života a rozvoj dieťaťa.
 • v Článku 18:
 1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vynaložia všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Rodičia alebo v zodpovedajúcich prípadoch zákonní zástupcovia, majú prvotnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa.
 2. Za účelom zaručenia a podpory práv ustanovených týmto Dohovorom poskytujú štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, rodičom a zákonným zástupcom potrebnú pomoc pri plnení ich úlohy výchovy detí a zabezpečujú rozvoj inštitúcií, zariadení a služieb starostlivosti o deti.

http://www.detskyombudsman.sk/dohovor-o-pravach-dietata

 

Podľa Ústavy Slovenskej republiky (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení jeho noviel).

Druhá hlava, piaty oddiel

 • v Čl.41 ods. 5 je napísané: Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.
 • v Čl.41 ods. 6 je napísané: Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.

Tak si pozrime zákony podľa odkazu Ústavného zákona (Čl.41 ods. 6).

 

Podľa Zákona o rodine (Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení jeho noviel a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Čl. I - Základné zásady

 • Čl. 3 - Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť  poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností.
 • Čl. 4 - Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.
 • Čl. 5 - Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä:

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

DRUHÁ ČASŤ - VZŤAHY MEDZI RODIČMI, DEŤMI A OSTATNÝMI PRÍBUZNÝMI

PRVÁ HLAVA - RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI

§28

(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

 1. a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,
 2. b) zastupovanie maloletého dieťaťa,
 3. c) správa majetku maloletého dieťaťa.

 

Podľa Zákona  o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z. z. v znení jeho noviel).

§15

Osobný rozsah dôchodkového poistenia

(4) Riadna starostlivosť podľa odseku 1 písm. c) a d) je riadna starostlivosť podľa osobitného predpisu.36)

Tak najprv podľa ods. 1) písm. c) a d) Povinne dôchodkovo poistení sú:

 1. c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek”) a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 2. d) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až c), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek,

A potom ešte výklad poznámky „36“:

36) Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podľa zákona Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§3 Nárok na rodičovský príspevok

(1) Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

 1. a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a

 2. b) má trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“) alebo je osobou podľa osobitného predpisu.4a).

(2) Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa

 1. a) do troch rokov veku,

 2. b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,5) alebo

 3. c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

ďalej

(3) Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.6).

A ešte výklad poznámky „6“:

6) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

DRUHÁ ČASŤ - ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

§2 Preventívne prehliadky

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to

 1. deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
 2. jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.

a pokračujeme v čítaní §3 Nárok na rodičovský príspevok, je to jeho 4. odsek:

(4) Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

 

Na stránke Sociálnej poisťovne je uvedené:

Materská dávka sa poskytuje:

 • poistenkyni z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa
 • inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku

Nárok na materské vzniká:

 • matke dieťaťa
 • inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará

Podmienky nároku

Zamestnanec, Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

 • tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, v prípade iného poistenca starostlivosť o prevzaté dieťa,

Zánik nároku na výplatu materského:

 • ak sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav – nárok na materské zaniká dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pričom nárok na materské trvá do uplynutia celkového obdobia trvania nároku na materské, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa (obdobie prevzatia sa do nároku nezapočíta)
 • ak sa poistenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské zaniká dňom skončenia jeho starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o dieťa, pričom obdobie, počas ktorého sa poistenec prestal starať o dieťa z iných dôvodov, sa započítava do celkového obdobia trvania nároku na materské
 • nárok na materské zaniká dňom smrti poistenca

 

A nájdeme tu aj prezentácie s najčastejšími otázkami pre: „Matka a materské“ a „Otec a materské“:

„Môže otec počas poberania materského pracovať u toho istého zamestnávateľa?

Nie, ak dosahuje príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzoval nárok na materské. Na nárok na materské však nemá vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia, hoci aj u toho istého zamestnávateľa. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské. Podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti musí byť zachovaná aj popri výkone práce z inej činnosti, t. j. otec musí naďalej poskytovať dieťaťu tú časť starostlivosti, ktorú do prevzatia zabezpečovala matka.“

A určite si treba dávať pozor na povinnosti príjemcu dávky (materského) a premlčanie výplaty materského. Samozrejme, že povinnosti majú aj ďalší: zamestnávateľ, ošetrujúci lekár a Sociálna poisťovňa.

 

Názor za mňa na premýšľanie.

Materské je dávka, ktorá je náhradou príjmu, t.zn. príjem počas výkonu práce je 100% (z pracovnej zmluvy je to mzda za mesiac) a teda materské je náhrada príjmu vo výške 75% (voľné prirovnanie: náhrada mzdy za starostlivosť o dieťa za mesiac). K zachovaniu doterajšieho životného štandardu ako takého, teda chýba 25%. Teraz nepripočítavajme žiadne prídavky a príspevky. Zamerajme sa len na príjem. Tých 25% by nám malo byť umožnené si privyrobiť za daných zákonných podmienok. Nie však z toho povinného nemocenského poistenia z čoho je vypočítané materské, ale z iného (ďalšieho) povinného nemocenského poistenia napr. Dohody o vykonaní práce (max. na rok a ročný limit je 350 hodín), Dohoda o pracovnej činnosti (10 hodín týždenne).

Tu som Vám chcela uviesť v stručnej forme pojem starostlivosť a zamerala som sa na štandardnú situáciu. Samozrejme, že v živote sú aj iné prípady, ktoré v tomto blogu neuvádzam, pretože každú situáciu je nutné prehodnocovať jednotlivo.

Publikované 22. 01. 2019 v Poradenstvo | Zdielať na Facebooku