Materská dovolenka, rodičovská dovolenka, materské?

 

Dnešná doba vyžaduje, aby sme mali prehľad v množstve zákonov, aby sme sa nepripravili o finančné prostriedky na výchovu dieťaťa. Ďalším dôvodom je, že žijeme rýchlo, a keď sa vám narodí dieťa do rodiny, neviete "čo skôr". Preto si pripomenieme materskú dovolenku, materskú dávku, rodičovskú dovolenku, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí.

 

Materská dovolenka

Je to obdobie  starostlivosti o narodené dieťa. Keď ju čerpá matka dieťaťa, tak je to materská dovolenka s poberaním materského (materská dávka). V prípade otca dieťaťa je to rodičovská  dovolenka (nie materská a nie otcovská) s poberaním materského (materská dávka). Príklad: Otec môže nastúpiť na túto dovolenku po dohode s matkou dieťaťa až po 6. týždni od narodenia dieťaťa na 28 týždňov, maximálne do troch rokov dieťaťa. O tejto dovolenke (nie dávke) platia ustanovenia Zákonníka práce §166 až §169. V tejto súvislosti si prečítajte aj ustanovenia Zákonníka práce §156 a §157 ods.1 a ods.2 - návrat do práce po skončení materskej resp.rodičovskej dovolenky.

Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v platnom znení.

príklady:

A / Najprv je matka na materskej dovolenke s materskou dávkou, potom pokračuje na rodičovskej dovolenke s rodičovským príspevkom napr. do 2 rokov dieťaťa. Následne po dohode s otcom nastúpi otec na rodičovskú (nie materskú a ani otcovskú) dovolenku s materským (dávka), matka si však musi zrušiť poberanie rodičovského príspevku, ale môże zostať na rodičovskej dovolenke bez rodičovského príspevku (bez príjmu), alebo sa vráti do zamestnania.

B / Iný príklad. Rodina má 1,5 ročné dieťa, s ktorým je už matka na rodičovskej dovolenke s rodičovským príspevkom. No nastupuje na materskú dovolenku s materským (dávka) z dôvodu narodenia ďalšieho dieťaťa. Predtým ako nastúpi na materskú dovolenku, musí ukončiť svoju rodičovskú dovolenku a ukončiť poberanie rodičovského príspevku. Tu nastáva moment, kedy sa môže dohodnúť s otcom svojich detí, že otec nastúpi so starším dieťaťom na rodičovskú (nie materskú a ani otcovskú) dovolenku s materským (dávka). Po ukončení materskej dovolenky s materskou dávkou obidvoch rodičov bude matka pokračovať v rodičovskej dovolenke s rodičovským príspevkom s mladším dieťaťom, ale druhé dieťa si prevezme na rodičovskú dovolenku až po dohode s otcom.

Alternatív a kombinácií je veľa, ale musia byť splnené ustanovenia príslušných zákonov.

 

Rodičovská dovolenka

Je to obdobie na prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Nasleduje po materskej dovolenke do 3 rokov dieťaťa. Ak dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak do 6 rokov. O tejto dovolenke platia ustanovenia Zákonníka práce §166 až §169. V tejto súvislosti si prečítajte aj ustanovenia Zákonníka práce §156 a §157 ods.1 a ods.2 - návrat do práce po skončení materskej resp. rodičovskej dovolenky.

Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v platnom znení.

 

Materské (materská dávka)

Je dávka zo systému nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

A/ Podmienka pre matky na materské (dávku):  270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch do začiatku 6-8 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu, ak sa narodí dieťa skôr, tak dňom pôrodu.

B/ Pre otcov je podmienka na materské (dávku): 270 dní nemocenského poistenia pred nástupom na rodičovskú (nie materskú a nie otcovskú), na ktorú nastúpi po dohode s matkou.

C/ Je rozdiel v podmienkach nároku na materskú (dávku) pre zamestnancov, povinne nemocensky poistené samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby.

D/ V deň, kedy nastupujete na materskú resp. rodičovskú (nie materskú a nie otcovskú) dovolenku musíte byť nemocensky poistení.

E/ Materské (dávka) je 75% vymeriavacieho základu (hrubá mzda) dosiahnutého v rozhodujúcom období.

F/ Ochranná lehota poistenkyne (matky) je 8 mesiacov, ale iného poistenca (napr. otec) je 7 dní.

 

Ak potrebujete poradiť o materskej a rodičovskej dovolenke (pracovný pomer, Zákonník práce) a aj o podmienkach materského (dávky, Sociálna poisťovňa) neváhajte ma kontaktovať. Spolu budeme hľadať riešenia v týchto oblastiach, ktoré vás zaujímajú. 

 

Rodičovský príspevok

Je štátnou sociálnou dávkou z UPSVaR-u (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) - štát prispieva oprávnenej osobe, ktorá sa stará o dieťa do 3 rokov. Pokiaľ má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak do 6 rokov . Tento nárok má len jedna oprávnená osoba (príklady: ak matka poberá rodičovský príspevok, otec nemôže poberať materské, ak poberá materské matka, otec nemôže poberať rodičovský príspevok) . Výška príspevku na rok 2019 je 220,70 € mesačne. Pri viacerých deťoch postupne narodených do 3 rokov alebo do 6 rokov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je len 1 príspevok. Ale ak máte doma dvojičky, alebo trojičky, tak základný príspevok sa zvýši o 25% na každé ďalšie dieťa z týchto dvojíc resp. trojíc. Presne stanovené podmienky vyplácania rodičovského príspevku sú uvedené v: Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku v jeho platnom znení.

 

Prídavok na dieťa

Je štátna sociálna dávka z UPSVaR-u (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) počas plnenia podmienky, že dieťa nie je zaopatrené. Príspevok si uplatňuje oprávnená osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa. Výška prídavku na dieťa na rok 2019 je 24,34 € mesačne. Presne stanovené podmienky poskytovania príspevku na dieťa sú uvedené v: Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a doplnenie Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnej poisťovni v jeho platnom znení.

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Je štátna sociálna dávka z UPSVaR-u (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Príspevok sa pripláca k prídavku na dieťa, ktorý sa poskytuje na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, uplatňuje si ho oprávnená osoba, ktorá čerpá prídavok na dieťa a nevie si uplatniť daňový bonus podľa osobitného zákona. Výška príplatku k prídavku na dieťa na rok 2019 je 11,41 € mesačne. Presne stanovené podmienky poskytovania príplatku k prídavku na dieťa sú uvedené v: Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a doplnenie Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnej poisťovni v jeho platnom znení.

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Je príspevok z UPSVaR-u (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Prispieva sa oprávnenej osobe. Tento príspevok je na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa (do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom). Príklad: pri plnení stanovených podmienok príslušného zákona je výška príspevku 80 € za kalendárny mesiac, keď rodič pracuje a dieťa navštevuje materskú školu, ktorej zriaďovateľom je napríklad obec. Presne stanovené podmienky poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa sú uvedené v: Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa v jeho platnom znení.

 

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je štátna sociálna dávka z UPSVaR-u (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Prispieva sa oprávnenej osobe pri narodení dieťaťa. Jeho účelom je pokryť výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Príklad: pri plnení stanovených podmienok príslušného zákona výška tohto jednorazového príspevku na dieťa narodené z 1. pôrodu a dožilo sa najmenej 28 dní je 829,86 €. Presne stanovené podmienky poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa sú uvedené v: Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viacero narodených detí v platnom znení.

 

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Je štátna sociálna dávka z UPSVaR-u (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Prispieva sa oprávnenej osobe pri viac súčasne narodených deťoch. Jeho účelom je prispieť k zvýšeným výdavkom, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o deti. Presne stanovené podmienky poskytovania príspevku na viac súčasne narodených detí sú uvedené v: Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viacero narodených detí v platnom znení.

 

Najrýchlejšie sa dostanete k informáciám o príspevkoch na vyplácanie rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, priplatku k prídavku na dieťa, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku na viac súčasne narodených detí na internetovej stranke ministerstva práce, sociálnych vecí na rodiny rodiny Slovenskej republiky: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/.

 

Záverom moje odporučenie je: pokiaľ vám zostal ešte čas na čítanie, prečítajte si priložené zákony preto, aby ste osvojili pojmy: oprávnená osoba, stará sa o dieťa, riadne sa stará o dieťa, starostlivosť o dieťa.

 

 

 

Publikované 13. 01. 2019 v Poradenstvo | Zdielať na Facebooku